Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Собівартість продукції — грошовий вираз затрат підприємства на виробництво й реалізацію продукції. Всі витрати підприємства, які входять до С. п., поділяються на виробничі й позавиробничі. До виробничих відносять амортизаційні відрахування (тобто перенесену на продукцію вартість засобів праці), сировину, матеріали, паливо, різні види енергії, заробітну плату робітників і службовців. До позавиробничих належать витрати, пов'язані з реалізацією продукції та різного роду відрахування на науково-дослідні роботи, пов'язані з підготовкою кадрів рекламною діяльністю тощо. При обчисленні собівартості, з урахуванням затрат, пов'язаних з виробництвом продукції, собівартість приймає форму виробничої або фабрично-заводської (виробничі й загально-управлінські витрати). Якщо врахувати виробничі затрати і затрати на реалізацію продукції, то така собівартість називається комерційною. При господарському аналізі визначають собівартість одиниці продукції, а також усієї виробленої (товарної чи реалізованої) продукції. У сільському господарстві обчислюють загальну або середню С. п. певної галузі в масштабі району, області, зони. У промисловості розрізняють індивідуальну й галузеву С. п. Індивідуальна собівартість характеризує витрати окремого підприємства на виробництво й реалізацію продукції. На її рівень впливають конкретні умови виробництва на даному підприємстві. Галузева собівартість показує середні у галузі витрати на виробництво та реалізацію продукції, У ринковій економіці на С. п. впливає конкуренція. Це означає, що при зниженні собівартості враховують особливості попиту споживача, якість продукції, наявність однорідних товарів у конкурентів. У ряді випадків підприємство вдається до підвищення собівартості шляхом використання дорожчих матеріалів, додаткових затрат, пов'язаних з новою модифікацією виробу тощо. Доцільність таких витрат виправдовується намаганням залучити нових покупців. Зниження С. п. виступає головним засобом зростання прибутку підприємства.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я